• Rekrutacja

   • REKRUTACJA UCZNIÓW DO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

   • Warunki rekrutacji do klasy VIII A z oddziałami dwujęzycznymi (fragmenty Regulaminu)
    §1
    Zasady ogólne

    1. Klasy dwujęzyczne są klasami bezrejonowymi.
    2. Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną.
    3. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana spośród nauczycieli szkoły. W rekrutacji uwzględnione są wyniki tylko tych kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych.
    4. Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są uczniowie klas szóstych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
    5. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi, którzy:
     a) otrzymali promocję do klasy VIII;
     b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
    6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
     o których mowa w ust. 6 niż liczba wolnych miejsc w oddziałach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
     a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
     b) świadectwo promocyjne do klasy VIII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

    §4
    Warunki przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych

    1. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych   przedmiotów w tym języku.
    2. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu i godzinie ustalonej przez Dyrektora Szkoły podczas powołania Komisji. Sprawdzian odbywa się w miesiącu maju.
    3. Sprawdzian trwa 60 minut.
    4. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi.
    5. Kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymacje szkolną.
    6. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim, zawiera zadania  i problemy językowe dotyczące   intuicji językowej i języka sztucznego.
    7. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.
    8. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziałów dwujęzycznych.
    9. Ze sprawdzianu można zdobyć 200 punktów.

    Terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów

    termin Etap rekrutacji
    do 15 maja każdego roku szkolnego składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych
    maj sprawdzian predyspozycji językowych
    do końca maja ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych
    pierwszy tydzień czerwca możliwość wglądu rodziców do sprawdzianu predyspozycji językowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły
    W dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do godziny 15:00 uzupełnienie wniosku o świadectwo promocyjne do kl. VII
    30 czerwca do godziny 15:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

    Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe- (Dz. U. 2017r. poz. 59).
    2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe- (Dz.U. 2017r. poz.60).
    3. Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół (Dz.U.2017r. poz. 649).
    4. Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.

    Warunki rekrutacji do klas ogólnych

    Rodzice uczniów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
    a) podanie o przyjęcie ucznia do szkoły, dostępne w serwisie internetowym szkoły lub w sekretariacie szkoły. (podanie o przyjęcie)
    b) karty ucznia, dostępna w sekretariacie szkoły (karta ucznia) (karta ucznia do kl.”0″)
    c) wypełnioną umowę o naukę – dostępna tylko w sekretariacie szkoły

    O przyjęciu dziecka decyduje:

    1. Kolejność zgłoszenia – data złożenia w sekretariacie szkoły podania do Dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły oraz wypełnionej karty ucznia
    2. Wynik rozmowy Dyrektora szkoły z Rodzicami ucznia podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają warunki umowy.
    3. Wynik testu poziomującego / rozmowy nauczyciela z uczniem

    Przyjęcie ucznia z innej szkoły w trakcie roku szkolnego uwarunkowane jest:

    1. Istnieniem wolnego miejsca w danej klasie
    2. Pozytywnym wynikiem rozmowy wychowawcy klasy z uczniem, a w klasie IV-VIII także z nauczycielami: języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, matematyki